VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

—-

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Roadbook. Op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Roadbook. Roadbook biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle bepalingen, voorwaarden, beleidslijnen en mededelingen die hierin zijn opgenomen.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Algemene Voorwaarden", "Voorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die toegankelijk zijn via een hyperlink. Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die op de Site surfen, die verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van deze site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst aanvaardt, dient u zich geen toegang te verschaffen tot de website of gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Indien deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die in de toekomst aan deze winkel zullen worden toegevoegd, zullen eveneens aan deze gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn. U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website nadat wijzigingen zijn geplaatst, houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost op OVH SAS. Zij verschaffen ons de hosting die ons in staat stelt u onze producten en diensten te verkopen.

ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, noch zult u bij het gebruik van de Dienst de wetten van uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Elke inbreuk op of schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zal leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om een persoon op elk moment de toegang tot de diensten te ontzeggen, om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen, en dit omvat (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor verbindende netwerken of apparaten. Kredietkaartinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot de Dienst of contact op de website, via welke de Dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn opgenomen voor uw gemak, en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

ARTIKEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. De inhoud van deze site is louter informatief en mag niet uw enige bron van informatie zijn om beslissingen te nemen zonder eerst nauwkeuriger, vollediger en actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde voorafgaande informatie bevatten. Deze voorafgaande informatie is uit de aard der zaak niet actueel en wordt louter ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTVERLENING EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (en elk deel of inhoud van de Dienst) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn op onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons Retourbeleid.

Wij hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op onze winkel staan zo duidelijk mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren op uw computerscherm juist worden weergegeven.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon in een geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Alle diensten of productaanbiedingen op deze site zijn ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u hebt verkregen of gekocht aan uw verwachtingen zal voldoen, noch garanderen wij dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op bestellingen die door of vanaf dezelfde klantenrekening, creditcard, en/of bestellingen waarvoor hetzelfde factuur- en/of verzendadres wordt gebruikt. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig lijken te zijn van handelaars, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountgegevens te verstrekken voor alle bestellingen die via onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons Retourbeleid.

ARTIKEL 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle, zeggenschap of invloed hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke hulpmiddelen verstrekken op een "as is" en "as available" basis, zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zullen geen wettelijke aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele hulpmiddelen van derden.

Als u gebruik maakt van de optionele hulpmiddelen die op de Site worden aangeboden, doet u dat op eigen risico en naar eigen goeddunken, en dient u de voorwaarden te raadplegen waaronder dergelijke hulpmiddelen door de toepasselijke derde-verkoper(s) worden aangeboden.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies op onze site aanbieden (met inbegrip van nieuwe hulpmiddelen en hulpbronnen). Deze nieuwe functies en diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verplicht de inhoud of de nauwkeurigheid van deze sites te controleren of te evalueren, en wij geven geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander item dat toegankelijk is op of vanaf dergelijke sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of nadeel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of enige andere transactie die wordt uitgevoerd in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Eventuele klachten, claims, bezorgdheden of vragen betreffende de producten van deze derden dienen aan diezelfde derden te worden gericht.

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), verleent u ons het recht om op elk moment en zonder beperking alle Opmerkingen die u naar ons verzendt te bewerken, te kopiëren, te publiceren, te distribueren, te vertalen en anderszins te gebruiken in alle media. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) de vertrouwelijkheid van enige Commentaar te handhaven; (2) compensatie te betalen aan wie dan ook voor enige geleverde Commentaar; of (3) te reageren op enige Commentaar.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar onze mening, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, kwetsend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of die inbreuk maakt op intellectueel eigendom of deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in om commentaren te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw Opmerkingen geen illegale, lasterlijke, beledigende of obscene inhoud zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze van invloed zou kunnen zijn op de werking van de Dienst of een daaraan gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders of proberen ons en/of derden te misleiden over de herkomst van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en voor de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en wijzen elke aansprakelijkheid af voor commentaren die u of een derde plaatst.

DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van uw persoonlijke informatie in onze winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. Klik hier om onze Privacy Policy te bekijken.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, indien informatie op de Dienst of op een verwante website onnauwkeurig is, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om enige informatie in de Dienst of op enige verwante website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien vereist door de wet. Er mag niet worden vertrouwd op een vaste datum voor het bijwerken of actualiseren in de Dienst of op een andere bijbehorende website om te concluderen dat de informatie in de Dienst of op een andere bijbehorende website is gewijzigd of geactualiseerd.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de verbodsbepalingen in de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot of deel te nemen aan illegale handelingen; (c) om enige staats-, federale, provinciale of internationale wet, regel of verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van een derde te schenden of te schenden; (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te lasteren, te denigreren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Dienst of enige verwante, onafhankelijke of Internet-website aantast; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om te spammen, phishen, een domein te kapen, informatie af te persen, op het web (of een andere bron) te surfen, te zoeken of te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsmaatregelen van onze Service, een andere website of het internet te schenden of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij geven geen garantie of verklaringen dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de Dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving aan u kunnen annuleren.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de Dienst geheel voor uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die u via de Dienst worden aangeboden, worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) u aangeboden "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" voor uw gebruik, zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Roadbook, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering, of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product van de Dienst, of met betrekking tot enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van enigerlei aard voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) gepubliceerd, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

ARTIKEL 14 - VERGOEDING

U gaat ermee akkoord Roadbook, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, kan een dergelijke bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover de wet dit toestaat, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn afgescheiden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden; een dergelijke afscheiding heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat zij door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien wij, naar eigen goeddunken, bepalen dat u niet in staat bent, of indien wij vermoeden dat u niet in staat bent geweest om aan de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden te voldoen, kunnen wij deze Overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving aan u beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Indien wij nalaten een recht of bepaling van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of exploitatieregels die wij op deze site of in verband met de Dienst plaatsen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, enige voorgaande versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opsteller ervan.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee wij Diensten aan u verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn in de Rue de Maastricht 27, Battice, WAL, 4651, België.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na het bekendmaken van wijzigingen aan deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot de verkoop- en gebruiksvoorwaarden moeten worden gericht aan contact@roadbook.net.